Banner-Stefaan


Wat doe ik?

Een Kinder- en Jeugdpsychotherapeut behandelt kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar en hun ouders of verzorgers bij uiteenlopende problemen op gedragsmatig, psychisch of sociaal-emotioneel gebied. Het doel van de therapie is de ontwikkeling van een kind of jongere bij te sturen of weer op gang te brengen, zodat het op een adequate wijze kan functioneren binnen het gezin en de maatschappij. De behandeling kan individueel-, groeps- en gezinsgericht zijn. Hierbij bezit ik bijzondere expertise in de behandeling van depressies, zelfverwonding, zelfmoordgedachten, kindermishandeling en psychotraumata.

 


 

depression1 id2374521 jpg Kinder- of Jeugdpsychotherapie is een vorm van hulp die bedoeld is om een kind of jongere met psychische klachten of gedragsproblemen te helpen. Kinder- of Jeugdpsychotherapie kan diverse vormen aannemen. De meest gangbare vorm bij kinderen is individuele psychotherapie. De psychotherapeut werkt meestal met een combinatie van praten en spel om het kind en zijn problemen te begrijpen en de gewenste veranderingen te laten ontstaan. Meestal komt het kind of de jongere één keer in de week voor een afspraak van drie kwartier. Bij kinderen tot ongeveer 12 jaar vindt de therapie doorgaans plaats in een spelkamer, waar het kind zich met behulp van het aanwezige materiaal kan uiten. Bij jongeren zal de therapeutische ruimte vaker een gesprekskamer zijn. Kinder- en Jeugdpsychotherapie vindt plaats in nauwe samenwerking met de ouders, vervangende verzorgers of met het hele gezin. Naast de behandeling van het kind, is er altijd een vorm van ouderbegeleiding. Omdat kinderen zijn ingebed in een gezin is het noodzakelijk om enerzijds het kind te helpen en anderzijds afstemming te zoeken met de ouders of opvoeders. Wanneer kinderen in een tehuis of pleeggezin wonen geldt dat ook. Soms ervaren kinderen de problemen zelf niet als zodanig, maar lijdt de omgeving onder hun gedrag. Psychotherapie kan nodig zijn wanneer andere vormen van begeleiding, bijvoorbeeld door school of maatschappelijk werk, niet voldoende resultaat hebben gehad. De problemen van kinderen en jongeren zijn uiteenlopend van aard en kunnen verschillende typen klachten tot gevolg hebben. Soms zijn de klachten naar binnen gericht, bijvoorbeeld als een kind veel piekert, angstig is, of last heeft van gevoelens van minderwaardigheid of somberheid. Andere klachten zijn meer naar buiten gericht en manifesteren zich in de relatie met anderen: bijvoorbeeld liegen, pesten of agressief gedrag. Er kan sprake zijn van eet-, slaap- en zindelijkheidsproblemen of van lichamelijke klachten die niet medisch te verklaren zijn. Soms zijn er problemen in de opvoeding, met het gedrag op school of de leerprestaties. Klachten kunnen specifiek zijn: een kind is bijvoorbeeld bang voor de tandarts. Soms zijn de klachten vaag: een kind is voortdurend somber of angstig.

In sommige gevallen is er een duidelijke oorsprong aan te wijzen voor de klachten: een ernstige gebeurtenis zoals het verlies van een geliefd iemand of een ziekenhuisopname kan de klachten in gang gezet hebben.
In andere gevallen ligt de oorsprong van de klachten meer in de manier van omgang met de gezinsleden. Complexe relaties en ervaringen met ouders, broers en zussen kunnen een kind of een jongere zodanig emotioneel belasten dat hij vastloopt in zijn ontwikkeling.
Tenslotte zijn er problemen die specifiek bij een bepaalde levensfase horen, zoals de emotionele en lichamelijke ontwikkeling bij jongeren in de puberteit. De Kinder- en Jeugdpsychotherapeut houdt rekening met het gegeven dat kinderen en jongeren in ontwikkeling zijn en in een gezin of in een andere opvoedingssituatie leven waar voor hen gezorgd wordt. Dat brengt een specifieke werkwijze met zich mee.